วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

Easy minimal Template

 

 

รายละเอียด

         วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ เป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์เรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติบริเวณโดยรอบร่มรื่นสามารถมองเป็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน คือด้านทิศใต้จะมองเห็นภูมิภาพอันสวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนชลลำปาวและสภาพบ้านเมืองของเทศบาลตำบลโนนบุรีด้านทิศตะวันออกจะมองเป็นทิวทัศน์อันงดงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้งและภูกุ้มข้าว ประหนึ่งสวนพฤกษาธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงามด้านทิศตะวันตกจะมองเป็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ในทุก ๆ ปีจะมีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะในวันออกพรรษา ที่ทางอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดพุทธาวาสที่ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยพระภิกษุสงฆ์กว่า 400 รูปได้เดินลงมาจากภูเขาภูสิงห์เพื่อมารับบิณฑบาตรที่บริเวณเชิงเขาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในวันออกพรรษา

 

ลักษณะเด่น

         พระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะสง่างาม เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 17.80 เมตร ประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 346 เมตร ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย มีพระวรกายสง่างาม พระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรทั้งสองสดใสเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมยังความสบายใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็นและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้กราบไหว้บูชา

 

ประวัติวัดพุทธาวาสภูสิงห์

        “วัดพุทธาวาสภูสิงห์” มีสถานะเป็น “ที่พักสงฆ์” ห่างจากตัวจังหวักกาฬสินธุ์ 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์มาเป็นเวลานับ 100 ปีชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ตามความคุ้นเคยว่า “วัดภูสิงห์” วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระพรหมภูมิปาโล” เป็นพุทธรูปองค์ใ์หญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตรความสูงรวม 17.80 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืององค์หนึ่งของชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการดำริสร้างของนายบุรี พรหมลกัขโณ อดีตผู้ว่า ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาให้คำปรึกษาจากพระสุขุมวาทเวที (สุข สุขโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ความเสียสละ ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

 

000

         

      วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๔๖ เมตร และ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๔๖ เมตร สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในระยะไกลได้รอบด้าน, ด้านทิศตะวันออก สามารถมองเห็นภูค่าว ภูเป้ง ภูปอ ภูคุ้มข้าว และเป็นจุดชมตะวันรับอรุณที่สวยงาม, ด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี และหมู่บ้านต่างๆเรียงรายเหมือนภาพงานศิลปะ, ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นเขื่อนลำปาว ภูคันโท สะพานเทพสุดา และเป็นจุดชมตะวันตกดินที่งดงามยิ่ง, ด้านทิศเหนื่อ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ทางบันไดสวรรค์จำนวน ๖๕๔ ขั้น และทางถนนลาดยาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

 

0000000

          

     ปัจจุบันนี้ วัดพุทธาวาสภูสิงห์เป็นวัดสาขาของ "วัดไตรภูมิ" อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์อำเภอสหัสสขันธ์ โดยมี "พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร." เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสสขันธ์เป็นประธาน เป็นศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีประเพณีสำคัญประจำปี คือประเพณีสรงน้ำพระ ถวายผ้าอังสะพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ของทุกปี และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขบวนนางฟ้าเทวดา นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๐๐ รูป เดินลงจากภูเขาเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์แรกหลังออกพรรษา

 

00000000000

       

         วัดพุทธาวาสภูสิงห์

           ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

           ร่วมทำบุญชื่อบัญชี วัดไตรภูมิ สำนักสงฆ์พุทธาวาสภูสิงห์หมายเลขบัญชีธนาคารออมสิน 020241914853

           

messageImage 1659285584688 

 

Wat Phutthawat Phu Sing is a "monk's residence", 34kilometers away from Kalasin, but since it has been a monk's residence for 100 years, villagers call this place as familiar as "Wat Phu Sing". is a Buddha image enshrined in the posture of the Lord Buddha, named "Phra Phrom Phumi Palo", a large Buddha statue with a lap width of 10.50 meters and a total height of 17.80 meters. By the creation of Mr. Buri PromLakkhano, former governor of Kalasin province Received mercy and counseling from Phra Sukhumwatvathi (Suk Sukano), a formerdean of Kalasin province And sacrifice Harmony of Buddhists in Kalasin Province Wat Phutthawat Phu Sing Is the branch temple of "Wat Trai Phum" under the care of Sahasakhan District clergy, with "Phra Kru Siripattananitet Dr.", Abbot of Trai Phum Temple The Deputy Dean of Sahatsakhan District is the president.

 

Wat Phutthawat Phu Sing “是一個“佛教住宅”,距離Kalasin有34公里,但由 於它是僧侶居住了100年,因此村民稱這個地方為“Wat Phu Sing”。前 Phrasin州長建立了Phra Phrom Phum Palo,一座寬10.50米,總高17.80米 的大型佛像。 Wat Phutthawat Phu Sing 是 “Wat Trai Phum”的分支寺廟,在Sahasakhan區神職人員的照料下,與“Phra Kru Siripattananit Dr”,Trai Phum Temple的住持Sahatsakhan區副院長是總統。