วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 

ระเบียบปฏิบัติพระภิกษุสารเณร

 วัดไตรภูมิ และสำนักสงฆ์พุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

             

          ๑.มีความประพฤติเรียบร้อยตามธรรมวินัยและระเบียบปฏิบัติของวัดอย่างเหมาะสม

          ๒.มีความเคารพนับถือและเอื้อเฟื้อด้วยเมตตาธรรมในเพื่อนพระภิกษุสามเณรตามฐานะหน้าที่ของตน

          ๓.มีความสนใจและขนขวายในการศึกษาธรรมวินัยตามหลักสูตรของสำนักเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๔.มีความเสียสละและรับผิดชอบต่อภาระกิจส่วนรวมของวัดและชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

          ๕.มีความเคารพต่อกฏระเบียบกิจวัตรต่างๆ และคำสั่งสอนของครูอาจารย์ด้วยดี

          ๖.ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รังเกียจแก่หมู่คณะและเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งภายในวัดอย่างเด็ดขาด

          ๗.ไม่ใช้การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ทุกชนิดต่อบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อทำกิจกรรมหรือจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและขัดแย้งแก่วัด คณะสงฆ์ สถาบันศาสนาและสังคมส่วนรวม ; แต่ให้ใช้ในการส่งเสริมความศรัทธา สามัคคี ปัญญา การเผยแผ่ธรรมะและการสร้างสรรค์แก่สังคมที่ดีงาม

          ๘.ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่งผิดกฏหมายบ้านเมือง และบุคคลที่กระทำการผิดกฏหมายอย่างเด็ดขาด

          ๙.ไม่กระทำการใดๆ ในนามของวัดหรือคณะสงฆ์ หากยังมิได้รับอนุญาตหรือมอบหมายจากประธานสงฆ์หรือฉันทามติของคณะสงฆ์

         ๑๐.มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตน พัฒนาหมู่คณะ และพัฒนาองค์กรของพวกเรา 

 

                                             รูปเดี่ยว

พระครู สิริพัฒนนิเทศก์

(เจ้าอาวาส วัดไตรภูมิ)

เข้าสู่ระบบ

Facebook

สถิติเว็บไซต์

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์