วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 การศึกษา คือวาระชีวิต
31 สิงหาคม 2565
การศึกษา คือ การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา กล่าวคือชีวิตจะพัฒนาหรือก้าวหน้าก็เพราะการศึกษา
การศึกษา คือการเรียนรู้ให้เข้าใจในความจริง ความสำคัญ คุณค่าหรือว่าประโยชน์ โทษเสียหาย ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการความเกี่ยวข้องกับชีวิต
การศึกษา จะเกิดผลต่อชีวิตของบุคคล เมื่อนำความเข้าใจนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตน หรือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตใหม่ (ความรู้ ความดี)
การศึกษา จะมีความก้าวหน้าหรือไม่ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ การตั้งเป้าหมายการศึกษาว่า..เพื่ออะไร ?
กำหนดเป้าหมายอย่างไร ย่อมมีผลต่อขั้นตอนศึกษาอื่นๆ เช่น ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความอดทน การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
การศึกษา ตามหลักพระพุทธศาสนา มีเป้าหมาย 3 ระดับ คือ ให้มีความสุขในวันนี้ 1..ให้มีความสุขกว่าวันนี้ในวันหน้า 1…ให้พ้นทุกข์ 1
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นหน้าที่ชีวิต มีเป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์ เป็นสิ่งต้องมีในชีวิตจริง โดยใช้สติปัญญา ความเพียร ความใฝ่รู้ของตนเป็นเครื่องมือสำคัญ
“ตราบใดใจยังไม่เป็นอิสระจากความทุกข์ ตราบนั้นก็ต้องไม่หยุดการศึกษา
ภูสิงห์

310865.2